Menu Home

19/6/21- Cách đặt lịch hẹn để chích vắc-xin Covid

Bạn có thể đặt lịch hẹn để chích vắc-xin:

• Tại trung tâm chích ngừa –sử dụng hệ thống đặt lịch trên mạng trực tuyến

• hoặc gọi cho Coronavirus Hotline qua số 1800 675 398.

–Để có thông dịch viên, nhấn 0.

• Nếu bạn, hoặc người mà bạn đặt lịch hẹn, bị khuyết tật và cần được hỗ trợ thêm để chủng ngừa COVID-19, vui lòng truy cập: Thông tin tiêm chủng cho người khuyết tật, người chăm sóc, tình nguyện viên và nhân viên hỗ trợ người khuyết tật.

• Tại phòng mạch bác sĩ gia đình hoặc dịch vụ y tế cộng đồng.

Categories: Uncategorized

covidviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s