Menu Home

26/7- ATAGI nói gì về đợi bao lâu trước khi chích AZ lần 2?

SEMVAC 26/7/2021-

ATAGI là gì?

Nhóm Cố Vấn Kỹ Thuật Về Ngừa Bệnh (Australian Technical Advisory Group on Immunisation) thuộc Bộ Y Tế liên bang, có vai trò cố vấn cho Bộ Trưởng, và hướng dẫn cho các tổ chức nghiên cứu về thuốc ngừa bệnh. Họ gồm 17 khoa học gia, và 1 trong những việc họ làm là phát hành Cẩm Nang Miễn Nhiễm Úc Châu.

Nguồn: https://www.health.gov.au/committees-and-groups/australian-technical-advisory-group-on-immunisation-atagi

ATAGI nói gì về đợi bao lâu trước khi chích AZ lần 2?

Trong Thông Báo ngày 13/7/2021, ATAGI viết “Tuy chúng tôi khuyên rằng nói chung thì nên đợi 4 đến 12 tuần trước khi chích mũi nhì thuốc AstraZeneca, tuy nhiên ở những nơi dịch đang lây truyền thì 4 đến 8 tuần. Vậy, ở những nơi này, nếu ai đã chích lần 1 hơn 4 tuần trước thì nên sớm đi chích lần 2.”

Nguồn: https://www.health.gov.au/news/atagi-statement-on-use-of-covid-19-vaccines-in-an-outbreak-setting

ATAGI nói gì về người dưới 60 tuổi?

“Những ai dưới 60 tuổi sống trong những nơi dịch đang lây truyền, nếu không thể có thuốc Pfizer ngay thì nên xét đến lợi ích của thuốc AstraZeneca cho họ và cho những người chung quanh so với ảnh hưởng phụ nặng có sác xuất rất thấp.”

Nguồn: Như trên

Categories: Uncategorized

covidviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s