Menu Home

16/12- Bạn nhận được lá thư này?

16/12/2021- Thư này của chính quyền liên bang, về việc mũi tăng cường. Các điểm chính là:

– Mũi tăng cường là để gia tăng và kéo dài hơn sức bảo vệ của 2 mũi trước

– Mũi tăng cường có quyền khác hiệu với 2 liều thuốc trước

– Những ai suy yếu hệ thống miễn nhiễm, và đã chích 3 mũi, thì chưa nên chích mũi 4

5 tháng, không phải 6 tháng

Lá thư trên đây nói đợi 6 tháng sau khi chích mũi thứ nhì rồi mới chích mũi tăng cường. Tuy nhiên, tin này đã cũ (có lẽ việc in nhiều triệu thư rồi gởi toàn quốc thì khá chậm chạp). Tuần trước, chính quyền Úc giảm từ 6 xuống 5 tháng.

Categories: Uncategorized

covidviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s