Menu Home

Có sẵn những trợ giúp

Có sẵn những trợ giúp

Nếu lo lắng về chuyện bị mất lợi tức trong lúc phải chờ kết quả xét nghiệm, quý vị có thể đủ điều kiện hợp lệ để lãnh khoản trợ cấp $450 Úc kim coronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment.

Nếu kết quả xét nghiệm là đã bị nhiễm dịch hoặc là người đã tiếp xúc gần gũi với một trường hợp được xác nhận bị nhiễm dịch, quý vị có thể đủ điều kiện hợp lệ để lãnh khoản trợ cấp $1500 Úc kim. Để biết thêm thông tin hãy gọi đường dây thường trực Coronavirus Hotline qua số 1800 675 398. Nếu cần thông dịch viên hãy bấm thêm số 0.

Nếu chính quý vị, hoặc có người nào đó quý vị biết, cảm thấy bồn chồn, lo lắng, có thể gọi cho Lifeline qua số 13 11 14 hoặc Beyond Blue qua số 1800 512 348. Nếu cần thông dịch viên, trước tiên hãy gọi số 131 450.

Nếu cảm thấy bơ vơ, có thể gọi đường dây thường trực coronavirus (COVID-19) hotline qua số 1800 675 398 và rồi bấm thêm số 3. Quý vị sẽ được nối với một thiện nguyện viên của Hội Hồng Thập Tự Úc (Australian Red Cross) và người này sẽ nối kết quý vị với các dịch vụ hỗ trợ tại địa phương.